عمومی

لوازم مورد نیاز تابلو برق چیست؟

چنانچه که بخواهیم لوازم و تجهیزات لازم را برای ساخت یک تابلو برق بشناسیم توضیحاتی را از برخی لوازم تابلو برق برای شما آورده ایم . یکی از آنها کلید برق میباشد.
کلید برق
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی برق از  لوازم و تجهیزات مورد نیاز بمنظور قطع و وصل نمودن جریان برق و انرژی الکتریکی میباشد و اینکه باید کلیه ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻋﺒﻮري را در موقعیتی که تعیین شده نیز کنترل کنند با لحاظ کردن اینکه اثرهای حرارتی و دینامیکی این انرژی ها به کلیدهای برق آسیب جدی ای را وارد نکند.

ﻛﻠﻴﺪ برق هنگامی ﻛﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ بایستی بتواند تفاوت ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ای که میان ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎ وجود دارد را قطعا ﺗﺤﻤﻞ نماید.کلیه اﺟﺰاي ﻛﻠﻴﺪ باید توانایی ﻋﺎﻳﻘﻲ مورد نیاز را جهت ﺗﺤﻤﻞ کردن وﻟﺘﺎژ مورد نظر در شرایط پیش بینی شده نیز داشته باشند. کلیدهای تابلو برق باید استاندارد های لازم را دارا باشند.

بیشتر ﻫﺎدي ﻫﺎي استفاده شده در ﺗﺎﺑﻠﻮ برق باید مس باشند اما در موقعیت های خاصیﻛﻪ بکار گرفتن ﻣﺲ مخاطراتی را دارا باشد بایستی از آلومینیوم در ساخت تابلو برق نیز استفاده نمود. هادی های تابلو برق به دو صورت سیم و شینه میباشند که از نوع سیم اغلب به شکل سیم افشان نیز برای اتصال شبکه و اتصال الکتریکی نیز استفاده مشود.د

ﺷﻴﻨﻪ ها هم در حقیقت هادی اصلی در تابلو برق بمنظور ﺟﻤﻊ آوري انرژی و همچنین ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ به حساب می آیند. روش ﺷﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺎﺑﻠﻮ برق ها ﺑﻪ شکل ﺳﺎدهاست که کلیه لوازم و نیز تجهیزات ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎ اتصال دارد.

مقره
ﻣﻘﺮه ﻫﺎي کاربردی در ﺗﺎﺑﻠﻮ برق ها اغلب ﺟﻨﺲ ﭼﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴکی دارند ﻛﻪ ﺑﺎ در نظر گرفتن مکان ﻧﺼﺐ و همچنین ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺎﺑﻠﻮ وموقعیت ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب میگردند. ﺑﺎ لحاظ کردن اﺑﻌﺎد ﺷﻴﻨﻪ و همچنین ﻧﺤﻮه مستقر شدن آن روي ﻣﻘﺮه و همچنین ﺑﺎ بهره بردن از پایه مناسب، شکل ظاهری مقرهمعین میشود.

موقع نصب مقره و یا اینکه  در بازرسی دوره ای بایستی دقت لازم گردد که مقره ترک خوردگی نداشته باشد و یا صدمات ناشی از عبور جریان از بدنه مقره نیز روی بدنه هم وجود نداشته باشد. چنانچه که از این موضوع اطمینان نداشتید نیز مقره را بایستی تست نمایید. نیروی وارد شده به مقره اتکائی نبایدبالای ۵۰ درصد نیروی که قادر به تحمل آن است باشد.

از دیگر لوازم تابلو برق بی متال ها هستند که مسئول جهت فرمان قطع در اثر عبور جریان زیاد میباشند.

به انواع رله ها را میتوان اشاره کرد که  برای ارسال فرمان قطع یا وصل به علل متعدد و نیز خطاهای گوناگون مثل رلۀ کنترل فاز ، رلۀ کنترل بار و… مورد استفاده قرار میگیرند.

تجهیزات اندازه گیری هم نیز در تابلو برق ها برای محاسبۀ پارامترهای متعددی از جمله آمپرمتر ، ولتمتر ، واتمتر ، فرکانس متر کاربرد دارد.

ترانس های جریان که همان سی تی و ولتاژ یا پی تی هستند برای  کاهش یا افزایش جریان یا ولتاژ برق در تابلو برق استفاده میشوند.

بدنه که قسمت فلزی تابلو برق را محصور می نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *