پیشرفت و کار کردن  و آموزش در مجموعه ای هدفمند چقدر برای شما اهمیت دارد؟

ما در تیم گرسوز، به دنبال همکارانی پرانرژی، صمیمی و اخلاق مدار هستیم

ما در گرسوز باور داریم اگر محیط رشد را فراهم کنیم نیروهای مسئولیت پذیر و پرانرژی هم خودشان رشد میکنند هم باعث رشد سازمان میشوند.

مسیر رشد در ابتدا تعریف میشود و افراد میدانند روی چه مهارتی متمرکز شوند و پله های مسیر را یک به یک طی میکنند.

تو در گرسوز همیشه در حال آموزش های کاربردی وکسب تجربه هستی بنابراین

اگر برای شروع متفاوت آماده ای گذشته را فراموش کن و یکبار دیگر اینبار با روش گرسوز شروع کن.

فرم اطلاعات و بارگذاری رزومه