انواع لامپ کم مصرف، قیمت لامپ کم مصرف، لامپ CFL ، لیست قیمت، با گارانتی، آفتابی، مهتابی

جستجوی محصولات

محصولاتلامپ کم مصرف به لامپهای CFLیا فلورسنت گفته میشود.

این لامپ ها در مقایسه با لامپ های پرمصرف رشته ای همان بازده نور را دارا میباشدولی در مصرف انرژی ۱/۳ تا ۱/۵ مصرف برق کمتر و طول عمری بیشتری در حدود ۸ تا ۱۵ برابر بیشتر از لامپهای پر مصرف را دارا میباشد.که از لحاظ اقتصادی(قبض برق) به نفع مصرف کننده هستند ودر حدود ۵ برابر صرفه اقتصادی بیشتر برای شما خواهد داشت.
لامپ های کم مصرف در وات های پایین(۵ وات) اغلب ب ۲ صورت لامپهای پیچ و اشکی (پیچ کوچک) میباشد ولی در وات های بالاتر(11,15,25,40,50و غیره) دارای مدلهای فلاور،اتحاد و پیچ و. . . تولید میشوند،که کلیه مدلهارو میتوان به سرپیچ های معمولی (E27)متصل نمود.

لامپ‌کم‌مصرف‌(توضیح علمی):

لامپ کم مصرفCFL یا فلورسنت

در این مدل لامپ از الکتریسته جهت فعال کردن بخار جیوه استفاده شده تا اتم های جیوه اشعه ماورای بنفش تولید کندو با برخورد ب فسفر داخل لامپ تبدیل ب نور شود.
کلیه این مدل لامپها از دوقسمت بالاست(راه اندازی الکتریکی)و تیوب(قسمت نوردهی لامپ)تشکیل می شود.

این لامپ کم مصرف به دودسته تقدیم میشود:

۱.لامپ های متصل:
در لامپ متصل تیوب و بالاست به یکدیگر متصل هستند مثل لامپ کم مصرف پیچ
۲.لامپ های منفصل:
در لامپ منفصل تیوب و بالاست به صورت جداگانه از هم ب مشتری تحویل داده میشود مثل مهتابی(تیوب) و ترانس(بالاست)،یا لامپ های PLLوFPL(تیوب)وترانس(بالاست)